Federal Agency for Nuclear Control

L’AFCN promeut la protection efficace de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling.